คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

1.       นายเดช  สีหะมงคล             ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

2.       นายกีรวัฒน์  นาโสก             ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3.       นางกองมาศ  ขันธะหัตถ์        ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.       นายบุญเยื้อน  สุวรรณไตรย์    ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.       พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บำรุงสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6.       นางสาวทองเปรม  วังคะฮาด   ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

7.       นายวีรชัย  บุ้งทอง                ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

8.       นายสมภพ  รูปเรี่ยม              ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

9.       นายศุภกร  ตั้งกิจพาณิชย์กุล   ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

10.     นายวุฒิชัย  ใจกล้า               ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

11.     นางจิตราวันท์  ยืนยง            ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

12.     นายสมพงษ์  คนยืน              ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนปกครอง

13.     พระครูสุชีพวรธรรม (ธ)          ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในเขตพื้นที่

14.     พระสุทธิสารโสภณ (ธ) เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

 ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในเขตพื้นที่

15.    นายแข่งขัน  สีตะนธี   ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น