ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชนบทและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ในท้องถิ่นรวมทั้งควาก้าวหน้าทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพขึ้น เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการ
ของท้องถิ่น รวมทั้งของประเทศอันจะเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
18 มิถุนายน พ.ศ.2540 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสู่ท้องถิ่นห่างไกล


ชื่อสถานศึกษา            วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

ชื่อภาษาอังกฤษ          Nikhomkhamsoi Industrial And Community Education college

ที่ตั้งสถานศึกษา           เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนน ชยางกูร
                                  (สายมุกดาหาร-อุบลราชธานี)
  
                                  ตำบล โชคชัย  อำเภอนิคมคำสร้อย  รหัสไปรษณีย์ 49130

โทรศัพท์                    โทร.0-42662-564     
โทรสาร                      โทร. 0-4266-2522

เว็บไซต์                      www.nksc.ac.th
อีเมล
                         
mukdahan02@hotmail.com