วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการภายใต้การบริหารงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

          1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          2. พัฒนาขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน สถานประกอบการทั้งในระบบ นอกระบบและทวิภาคี

          3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          4. พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนตามสาขาวิชาชีพ

          5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการศึกษาและประกอบอาชีพ

ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

ปรัชญา

“ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  สามัคคี”

 

เอกลักษณ์

“บริการดี”

 

อัตลักษณ์

“มีคุณธรรม”

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์วิทยาลัย จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

เป้าประสงค์

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาชีพ การสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศตรงตามมาตรฐานสากล

2.  พัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เป็นเครือข่าย ความร่วมมือ

3.  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนอย่างสมดุล

4.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน

5.  ส่งเสริมบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เป็นนักประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

 

วัตถุประสงค์วิทยาลัย

1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปในพื้นที่ห่างไกลได้มีความรู้ด้าน วิชาชีพ

2.  เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพที่มีอยู่ให้มีมาตรฐาน และพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถ ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

4.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาอื่นๆและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

1. พัฒนาการจัดการศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี 100% และทวิศึกษา

2. พัฒนาการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

3. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม กับโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่

4. พัฒนาการเรียนการสอนในด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน

5. พัฒนาด้านวิจัย สื่อ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และนำไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์

6.  ลดปัญหาการออกลางคัน

7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนการสอนคุณธรรม ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์และอัตลักษณ์สถานศึกษาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และบูรณาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง